1. De Dorcas winkel verkoopt met inzet van vrijwilligers belangeloos afgegeven goederen. Gestreefd wordt naar een goede opbrengst om met onze internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking blijvende verandering in het leven van de allerarmsten te bewerkstelligen.

 2. Wij heten iedereen van harte welkom in de winkel en verwachten dat u zich als goede, gemanierde gast gedraagt en de hierna volgende regels respecteert.

 3. Betreden van het pand is voor eigen risico. Voor gebruik in de winkelruimte zijn boodschappenmandjes verplicht. De Dorcas winkel behoudt zich het recht om de inhoud van uw tassen te controleren.

 4. De Dorcas winkel is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw aanwezigheid in het bedrijf.

 5. De Dorcas winkel verkoopt alleen gebruikte goederen. De Dorcas winkel kan besluiten bepaalde aangeboden goederen niet in te nemen. Daaronder valt onder meer: rookwaren, drugs, levensmiddelen, wapens of wettelijk verboden artikelen. Daarnaast hanteert de Dorcas winkel een lijst met wel en niet in te nemen artikelen, die op de website te raadplegen is.

 6. Het is de Dorcas winkel niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden goederen/artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Deze goederen kunnen derhalve gebreken vertonen of kapot zijn. Het is daarom altijd aan te bevelen om goederen waarbij veiligheid van belang is, na te laten kijken door een deskundige. De Dorcas winkel kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.

 7. Apparaten hebben een aansluitgarantie van 1 dag. Wanneer binnen zeven dagen na aankoop het apparaat niet naar behoren functioneert, kan dit geruild worden voor een vergelijkbaar artikel of krijgt men het geld terug. Men kan alleen aanspraak maken op teruggaaf als men de kassabon kan overleggen en de garantieperiode niet verlopen is. Ondeskundig gebruik of opzettelijke beschadiging vallen buiten de ruil – en teruggaafbepalingen.

 8. De Dorcas winkel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektrische apparaten en gastoestellen geldt dat de koper voorafgaand aan ingebruikname de technische staat dient te controleren.

 9. Goederen worden slechts verkocht tegen contante of elektronische betaling en wel in de staat waarin ze op dat moment verkeren. Uw eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang.

 10. De Dorcas winkel verkoopt alleen artikelen welke in de winkel staan uitgestald en duidelijk zijn geprijsd. De Dorcas winkel behoudt zich het recht om niet geprijsde, foutief geprijsde of artikelen met een beschadigde prijssticker niet te verkopen.

 11. Reserveren van een artikel is mogelijk. De betreffende vrijwilliger maakt dan hiervan een notitie. Alleen grote artikelen kunnen maximaal 2 uur worden gereserveerd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 12. Gekochte goederen omruilen is niet toegestaan.

 13. Voor het aan huis bezorgen van gekochte goederen wordt altijd een vast tarief in rekening gebracht per woonplaats, conform het formulier met de bezorgregels dat vooraf wordt overhandigd.

 14. Schade die ontstaan is bij het transporteren van goederen die men zelf heeft opgehaald, is voor eigen risico.

 15. De Dorcas winkel kan geen speciale "wensen van mensen" noteren. Er is ook geen recht op voorkeursbehandeling of recht van eerste koop.

 16. Ruilhandel is niet mogelijk. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat u - al dan niet regelmatig - goederen hebt afgestaan aan de Dorcas winkel