Persoonsgegevens die Dorcas verzamelt, gebruikt Dorcas alleen voor het doel waarvoor je ze aan Dorcas hebt gegeven. Daarmee voldoet Dorcas aan de privacywetgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld namen, adressen en woonplaatsen (NAW). Ook e-mailadressen en verstrekte donaties, in combinatie met NAW-gegevens, gelden als persoonsgegevens.

 

Vastleggen en verwerken van gegevens

Waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Dorcas gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor informatieverstrekking en het verhogen van je betrokkenheid bij de projecten van Dorcas. Het betekent dat Dorcas je gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan genoemde: Dorcas zal nimmer adressen verkopen of beschikbaar stellen aan derden. Dorcas registreert alleen je persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming geeft. Als jij je opgeeft voor de nieuwsbrieven van Dorcas of je aanmeldt als donateur, sponsor of vrijwilliger, of wanneer je een klacht indient of een overeenkomst aangaat met Dorcas, beschouwen we dat als toestemming om je persoonsgegevens te registreren.

Dorcas verwerkt persoonsgegevens zo mogelijk door ze te koppelen aan je naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, huwelijkse staat, kerkelijke gezindte, eventuele kinderen en/of nabestaanden en indien nodig (ten behoeve van overeenkomsten voor periodieke giften) het BSN-, paspoort- of rijbewijsnummer. Indien verder van toepassing registreren we ook de ‘rol’ die je speelt ten opzichte van Dorcas, zoals: particulier, ondernemer, vrijwilliger, periodieke giftgever, sponsor, testateur. Je hebt het recht om een klacht in te dienen, die volgens onze klachtenregeling behandeld zal worden. Dat kan via onze website (www.dorcas.nl/klacht-doorgeven). Je hebt verder het recht op inzage in of verstrekking van de gegevens die we van je hebben geregistreerd en ook om die te laten wijzigen als ze niet correct zijn. Je kunt ook je gegevens laten verwijderen of – indien wettelijke bepalingen dit tegenhouden – onherkenbaar laten maken. We verwijzen je hiervoor naar de Dorcas Data Protection Policy die op onze website staat en die je ook hier kunt vinden.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het beschikbaar stellen van je gegevens geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens op te slaan in onze database en die te gebruiken voor het doel waarvoor je deze aan ons hebt gegeven. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zolang jouw relatie met Dorcas actief in stand blijft, bewaren we je persoonsgegevens. Na vier jaar zonder contact of donatie benaderen we je nog maar één keer per jaar via onze mailings. Wanneer er zeven jaar voorbij zijn gegaan zonder contact of donatie, krijg je van ons een verzoek om aan te geven of je nog nieuws van Dorcas wilt blijven ontvangen.

Omdat Dorcas, naast gegevens van geldgevers, ook persoonsgegevens beheert van mensen die ons werk met hun tijd of gebed ondersteunen, wissen we persoonsgegevens niet automatisch wanneer we geen donaties meer van iemand ontvangen.

Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die je zelf hebt achtergelaten of die op een andere manier in ons bezit zijn gekomen, zoals je bankrekeningnummer als je geld aan Dorcas overmaakt. Als je verhuist en ons niet informeert, dan proberen we je nieuwe adres te achterhalen. Als je dat niet wilt, kun je ons laten weten dat je geen prijs meer stelt op onze berichten. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Dorcas kan vragen om je locatiegegevens op mobiele apparaten. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het verstrekken van informatie en worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

Je bepaalt zelf welke gegevens aan wie beschikbaar worden gesteld. Als er zogenoemde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat van tevoren meegedeeld.

In het geval van strafbare feiten of strafbare uitlatingen kunnen gegevens wel worden gebruikt voor opsporing (en verdere uitzonderingen, zoals genoemd in art. 43 WBP).

Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@dorcas.nl.